De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van het College van Bestuur, naast zijn formele rol als werkgever. De Raad van Toezicht moet de continuïteit van de organisatie waarborgen en verleent in dit verband voorafgaande goedkeuring aan het College van Bestuur voor besluiten die betrekking hebben op het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Mw. P.R.H. Evers (voorzitter)
Dhr. Drs. G.A. van der Borg
Mw. M. Nijhof-Meulman
Mw. J. Hekman
Dhr. R. Klein Koerkamp