GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR] bestaat uit zes leden. Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens het personeel. De GMR adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en financiële documenten zoals de bestuursbegroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur is bij de vergaderingen van de GMR aanwezig.

Oudergeleding:

Ratna Toering (voorzitter)
Manon Hofstede
Casper Meinders


Personeelsgeleding:

Annelies Martens, (secretaris)
Thijs-Jan Hut
Regine Wilmink 

Als notulist is Martine Kuipers bij de vergaderingen aanwezig. 

Ratna Toering
Voorzitter GMR
Annelies Martens
Secretaris GMR
Thijs-Jan Hut
Lid GMR
Casper Meinders
Lid GMR
Regine Wilmink
Lid GMR
Manon Hofstede
Lid GMR