GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR] bestaat uit zes leden. Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens het personeel. De GMR adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en financiële documenten zoals de bestuursbegroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur is bij de vergaderingen van de GMR aanwezig.

Oudergeleding:

Ratna Toering (voorzitter)
Casper Meinders
Rob ten Thije


Personeelsgeleding:

Liselot Alberink
Thijs-Jan Hut
Ellen Staman

Als notulist is Martine Kuipers bij de vergaderingen aanwezig. 

Ratna Toering
Voorzitter GMR
Thijs-Jan Hut
Lid GMR
Casper Meinders
Lid GMR
Liselot Alberink
Lid GMR
Rob ten Thije
Lid GMR
Ellen Staman
Lid GMR