Leerlingbegeleiding


Op elke school van onze stichting is een School Ondersteuning Teams [SOT] ingericht. In het SOT hebben de directeur van de school, de interne begeleider, het maatschappelijk werk en de GGD zitting. Indien nodig kunnen ook nog ander instanties worden uitgenodigd aanwezig te zijn zoals bv. de leerplichtambtenaar of een logopedist of kinder- fysiotherapeut.

In het SOT worden leerlingen besproken die extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van cognitieve ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen met gedragsproblemen kunnen ook in het SOT besproken worden. De bespreking vindt plaats met toestemming en vaak in het bijzijn van de ouders.

Vanuit de SKOT is onze eigen orthopedagoog bij het SOT aanwezig. Onze orthopedagoog is mw. Esther Geerke Goos.

 

Esther Geerke Goos
Orthopedagoog SKOT