Aanmelding

De aanmelding van leerlingen vindt plaats via de scholen van onze stichting. Hiervoor is op de scholen een formulier voorlopige inschrijving beschikbaar. Wanneer het formulier voorlopige inschrijving is ingeleverd kan de school tot definitieve inschrijving overgaan. Ouders ontvangen na de definitieve inschrijving een schriftelijke bevestiging.

Schorsen en verwijderen

Wanneer een leerling op een school een gevaar vormt voor zichzelf, andere kinderen en/of het personeel, kan tot schorsing en verwijdering van een leerling worden overgegaan. Dit gebeurt in overleg met de de leerplicht ambtenaar, de directeur van de school en het College van Bestuur. Ook wordt er melding gedaan bij de inspectie van het onderwijs. Er is een procedure schorsing en verwijdering. Deze procedure vindt u hieronder.