De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR]

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR] bestaat uit zes leden. Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens het personeel.De GMR vergadert vier keer per jaar. Zij adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en financiële documenten zoals de bestuursbegroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur is bij de vergaderingen van de GMR aanwezig. Met ingang van 1 augustus 2017 is er een nieuw Medezeggenschapsstatuut vastgesteld voor een periode van vier jaar. Ook is er een nieuw MR-reglement en GMR-reglement vastgesteld. Deze documenten zijn hieronder te vinden.

GMR reglement
​​​
Medezeggenschap statuut

Jaarverslag GMR

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders
Bertold Broekmate, voorzitter
Radna Toering
Manon Hofstede

Namens het personeel 
Annelies Martens, secretaris
Regine Wilmink
Thijs Jan Hut

Als notulist is Martine Kuipers bij de vergaderingen aanwezig.

Contact opnemen met de GMR kan door een mail te sturen naar gmr@skot.nl