Missie en visie

Missie van SKO-Twenterand

De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand ( SKOT) is een overkoepelende instelling voor katholiek basisonderwijs, waarbinnen dertien scholen samenwerken. De SKOT staat onder leiding van een College van Bestuur (CvB), ondersteund door het Bovenschools Management (Boma) waarin de voorzitters van de drie beleidscommissies (beheer, onderwijs en identiteit, personeel), zitting hebben. Het CvB rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT).

De SKOT faciliteert en begeleidt haar scholen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën en behartigt hun belangen bij externe partijen.  De scholen zijn integraal, dus voor een belangrijk deel, zelf verantwoordelijk voor hun beleid, het CvB stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de SKOT-scholen.

De SKOT participeert actief in meerdere samenwerkingsverbanden.  Daarnaast is er een actieve samenwerking met de gemeenten, de onderwijsinspectie en het Ministerie van OC&W. We streven ernaar om duurzame relaties te onderhouden, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat onze scholen “zich gedragen voelen” door de SKOT en dat we de scholen optimaal inspireren en faciliteren bij het behalen van hun onderwijskundige doelen. Wij willen bereiken dat veel ouders ons  zien als een betrouwbare opvoedingspartner. Op onze scholen voel je je geen nummer, maar mensen.

Visie van SKO-Twenterand

Onze maatschappij verandert in een steeds sneller tempo en de complexiteit neemt voortdurend toe. Het bijblijven in hedendaags onderwijs vraagt veel van de scholen en  van leerkrachten; flexibiliteit, aanpassingsvermogen, het vermogen om in diverse complexe [les]situaties goed te kunnen handelen. Daarnaast nemen de eisen die aan het onderwijs worden gesteld  en het aandeel van basisscholen in de opvoeding van de kinderen verder toe. De school en haar leerkrachten  komen steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Mede door een toenemende invloed van de media en de politiek staat haar positie onder druk.

De bevolkingsgroei van de afgelopen decennia en de toename van  de leerlingenaantallen is veranderd in krimp. Daarnaast is er sprake van ontkerkelijking. Men zou daardoor verwachten dat het aantal ouders dat een katholieke basisschool kiest voor hun kinderen dus ook afneemt. Echter  mensen verlangen er  van oudsher naar, onderdeel uit te maken van een "bezield verband". De behoefte om deel uit te maken van een bezield verband buiten de kerken is daardoor groter geworden en zal verder toenemen. Onze katholieke basisscholen kunnen een rol spelen in het tegemoet komen aan deze behoeften. Wij willen bereiken dat méér mensen, met of zonder gezindte, voor een SKOT-school kiezen vanwege onze katholieke identiteit.

Ook willen we bereiken dat de leerlingen die een SKOT-school hebben doorlopen zich uitstekend staande houden in de toekomstige maatschappij, weerbaar zijn, goed kunnen omgaan met veranderingen en innovaties en positief in het leven staan.

Wij willen het bovenstaande realiseren door te werken aan verdere professionalisering binnen de SKOT en door te blijven investeren in allen die bij ons werken. We blijven inzetten op de bevlogenheid  en betrokkenheid die onze leerkrachten hebben het werk met de kinderen, de school waar ze werken en onze stichting.

We stellen zeker wat we nu al goed doen, maar zullen nog beter (leren) inspelen op veranderingen. Het motto van de SKOT “Samen verantwoord ontwikkelen” blijft hierdoor van kracht.