GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR]

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad [GMR] bestaat uit zes leden. Er zijn drie vertegenwoordigers in de GMR namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens het personeel.De GMR vergadert vier keer per jaar. Zij adviseert of verleent instemming aan beleidsstukken en financiële documenten zoals de bestuursbegroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur is bij de vergaderingen van de GMR aanwezig. Met ingang van 1 augustus 2013 is er een nieuw Medezeggenschapsstatuut vastgesteld voor een periode van vier jaar. Ook is er een nieuw MR-reglement en GMR-reglement vastgesteld. Deze documenten zijn hieronder te vinden.

GMR reglement

​​​​​​MR reglement

Medezeggenschap statuut

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders

Godfried Harbers, voorzitter 
Bertold Broekmate
Ronny Klein Koerkamp

Namens het personeel

Annelies Timmerhuis, penningmeester 
Nicolle Berendsen, secretaris
Annelies Martens

Als notulist is Annemarie Kamphuis bij de vergaderingen aanwezig.

Contact opnemen met de GMR kan door een mail te sturen naar gmr@skot.nl